loading page

A Case of TAFRO syndrome after COVID-19 vaccination
  • +5
  • Hitomi Hirose,
  • Hitoshi Suzuki,
  • Yukako Umezawa,
  • Masako Iwasaki,
  • Hiromitsu Fukuda,
  • Hisatsugu Takahara,
  • Shigeki Tomita,
  • Yusuke Suzuki
Hitomi Hirose
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Hitoshi Suzuki
Juntendo University Urayasu Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Yukako Umezawa
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Masako Iwasaki
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Hiromitsu Fukuda
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Hisatsugu Takahara
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Shigeki Tomita
Juntendo University Urayasu Hospital
Author Profile
Yusuke Suzuki
Juntendo University School of Medicine Graduate School of Medicine
Author Profile