loading page

Treatment strategy of cough variant asthma in children --A retrospective longitudinal cohort study in China
  • +5
  • Nannan Lou,
  • xiang ma,
  • Qingxin Luo,
  • Xiaoling Wei,
  • Yun Zhang,
  • Jing Guo,
  • Jing Wang,
  • Zhongtao Gai
Nannan Lou
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile
xiang ma
Children's Hospital Affiliated to Shandong University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Qingxin Luo
Shandong University Cheeloo College of Medicine
Author Profile
Xiaoling Wei
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile
Yun Zhang
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile
Jing Guo
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile
Jing Wang
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile
Zhongtao Gai
Children's Hospital Affiliated to Shandong University
Author Profile