loading page

BRCA2, PALB2, RECQL4 germline mutations, and TP53 somatic mutations in endometrial cancer, with ovarian cancer and unilateral breast cancer: A triple metachronous malignancies case report
 • +7
 • Yang Liu,
 • Xueshu Fu,
 • Luting Zhong,
 • Ping Xu,
 • Fang Fang,
 • Ying Liu,
 • Qing Li,
 • Ya'nan Yan,
 • Shanchuang Wei,
 • Chunhua Zhang
Yang Liu

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Luting Zhong
Author Profile
Ya'nan Yan
Author Profile
Shanchuang Wei
Author Profile
Chunhua Zhang
Author Profile