loading page

Unexpected founding in NIPT for Spinal muscular atrophy: triploid of a twin gestation
  • +3
  • Zhenhua Zhao,
  • Lingrong Kong,
  • Xinyu Fu,
  • Di Wu,
  • Shaojun Li,
  • Xiangdong Kong
Zhenhua Zhao

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Lingrong Kong
Author Profile
Shaojun Li
Author Profile
Xiangdong Kong
Author Profile