loading page

Genome sequencing demonstrates high diagnostic yield in children with undiagnosed global developmental delay/intellectual disability: a prospective study
 • +26
 • Yu Sun,
 • Jing Peng,
 • Desheng Liang,
 • Xiantao Ye,
 • Na Xu,
 • Linlin Chen,
 • Dan Yan,
 • Huiwen Zhang,
 • Bing Xiao,
 • Wenjuan Qiu,
 • yiping shen,
 • Nan Pang,
 • Yingdi Liu,
 • Chen Liang,
 • Zailong Qin,
 • Jingsi Luo,
 • Fei Chen,
 • Jing-Min Wang,
 • Zhixin Zhang,
 • Haiyan Wei,
 • Juan Du,
 • Huifang Yan,
 • Ruoyu Duan,
 • Junyu Wang,
 • Yu Zhang,
 • Shixiu Liao,
 • Kun Sun,
 • Lingqian Wu,
 • Yongguo Yu
Yu Sun
Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine

Corresponding Author:sunyu@xinhuamed.com.cn

Author Profile
Jing Peng
Xiangya Hospital Central South University
Author Profile
Desheng Liang
China Central South University
Author Profile
Xiantao Ye
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Na Xu
Department of Pediatric Endocrinology and Genetic Metabolism, Xinhua Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Institute for Pediatric Research
Author Profile
Linlin Chen
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Dan Yan
Shanghai Jiaotong University School of Medicine Xinhua Hospital
Author Profile
Huiwen Zhang
Department of Pediatric Endocrinology and Genetic Metabolism, Xinhua Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Institute for Pediatric Research
Author Profile
Bing Xiao
Center for Clinical Genetics, Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Author Profile
Wenjuan Qiu
Xinhua Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine
Author Profile
yiping shen
Maternal and Child Health Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Author Profile
Nan Pang
Xiangya Hospital Central South University
Author Profile
Yingdi Liu
Central South University
Author Profile
Chen Liang
Jiangmen Maternity and Child Health Care Hospital
Author Profile
Zailong Qin
Maternal and Child Health Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Author Profile
Jingsi Luo
Maternal and Child Health Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Author Profile
Fei Chen
Maternal and Child Health Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Author Profile
Jing-Min Wang
Peking University
Author Profile
Zhixin Zhang
China-Japan Friendship Hospital
Author Profile
Haiyan Wei
Department of Pediatric Endocrinology and Genetics, Children’s Hospital Affiliated to Zhengzhou University
Author Profile
Juan Du
Central South University Xiangya School of Medicine
Author Profile
Huifang Yan
Peking University First Hospital
Author Profile
Ruoyu Duan
Peking University First Hospital
Author Profile
Junyu Wang
Peking University First Hospital
Author Profile
Yu Zhang
Peking University First Hospital
Author Profile
Shixiu Liao
Henan Provincial People's Hospital
Author Profile