loading page

Silencing of SARS-CoV-2 with modified siRNA-peptide dendrimer formulation
 • +25
 • Musa Khaitov,
 • Alexandra Nikonova,
 • Igor Shilovskiy ,
 • Ksenia Kozhikhova ,
 • Ilya Kofiadi ,
 • Lyudmila Vishnyakova ,
 • Aleksandr Nikolskii ,
 • Pia Gattinger,
 • Valeria Kovchina ,
 • Ekaterina Barvinskaya ,
 • Kirill Yumashev ,
 • Valeriy Smirnov,
 • Artem Maerle ,
 • Ivan Kozlov ,
 • Artem Shatilov ,
 • Anastasia Timofeeva ,
 • Sergey Andreev ,
 • Olesya Koloskova ,
 • Ilya Sergeev ,
 • Dmitry Trofimov ,
 • Alexander Martynov ,
 • Igor Berzin ,
 • Vladimir Gushchin,
 • Aleksey Kovalchuk ,
 • Sergei Borisevich ,
 • Rudolf Valenta,
 • Rakhim Khaitov,
 • Veronica Skvortsova
Musa Khaitov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Alexandra Nikonova
NRC Institute of Immunology
Author Profile
Igor Shilovskiy
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Ksenia Kozhikhova
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Ilya Kofiadi
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Lyudmila Vishnyakova
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Aleksandr Nikolskii
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Pia Gattinger
Medical University of Vienna
Author Profile
Valeria Kovchina
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Ekaterina Barvinskaya
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Kirill Yumashev
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Valeriy Smirnov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Artem Maerle
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Ivan Kozlov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Artem Shatilov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Anastasia Timofeeva
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Sergey Andreev
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Olesya Koloskova
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Ilya Sergeev
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Dmitry Trofimov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Alexander Martynov
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile
Igor Berzin
Federal Medico-biological Agency of Russia (FMBA Russia)
Author Profile
Vladimir Gushchin
Federal State Budget Institution “National Research Centre for Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N. F. Gamaleya” of the Ministry of Health of the Russian Federation
Author Profile
Aleksey Kovalchuk
48 Central Research Institute of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Author Profile
Sergei Borisevich
48 Central Research Institute of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Author Profile
Rudolf Valenta
NRC Institute of Immunology FMBA Russia
Author Profile