loading page

A physical model demonstrating critical zone structure and flow processes in headwaters
  • +5
  • Xuhui Shen,
  • Jintao Liu,
  • Wanjie Wang,
  • Xiaole Han,
  • Jie Zhang,
  • Guofang Li,
  • Xiaopeng Li,
  • Yue Shi
Xuhui Shen
Hohai University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Jintao Liu
Hohai University
Author Profile
Wanjie Wang
Hohai University
Author Profile
Xiaole Han
Hohai University
Author Profile
Jie Zhang
Hohai University
Author Profile
Guofang Li
Hohai University
Author Profile
Xiaopeng Li
Chinese Academy of Sciences
Author Profile
Yue Shi
Hohai University
Author Profile