loading page

Impact of Sinus Rhythm Maintenance on Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events after Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: Insights from AF Frontier Ablation Registry
 • +32
 • Keisuke Usuda,
 • Takeshi Kato,
 • Toyonobu Tsuda,
 • Hayato Tada,
 • Satoru Niwa,
 • Soichiro Usui,
 • Kenji Sakata,
 • Kenshi Hayashi,
 • Hiroshi Furusho,
 • Masa-aki Kawashiri,
 • Masayuki Takamura,
 • Takayuki Otsuka,
 • Akio Hirata,
 • Masato Murakami,
 • Mitsuru Takami,
 • Masaomi Kimura,
 • Hidehira Fukaya,
 • Shiro Nakahara,
 • Wataru Shimizu,
 • Tomoo Harada,
 • Ken Okumura,
 • Teiichi Yamane,
 • Yukihiko Momiyama,
 • Kyoko Soejima,
 • Nobuhisa Hagiwara,
 • Masahide Harada,
 • Kazumasa Sonoda,
 • Masaru Inoue,
 • Koji Kumagai,
 • Hidemori Hayashi,
 • Kazuhiro Satomi,
 • Yuji Watari,
 • Naoya Matsumoto,
 • Koichi Nagashima,
 • Yasuo Okumura
Keisuke Usuda
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Takeshi Kato
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Toyonobu Tsuda
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Hayato Tada
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Satoru Niwa
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Soichiro Usui
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Kenji Sakata
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Kenshi Hayashi
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Hiroshi Furusho
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Masa-aki Kawashiri
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Masayuki Takamura
Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences
Author Profile
Takayuki Otsuka
The Cardiovascular Institute
Author Profile
Akio Hirata
Osaka Police Hospital
Author Profile
Masato Murakami
Shonan Kamakura General Hospital
Author Profile
Mitsuru Takami
Kobe University Graduate School of Medicine
Author Profile
Masaomi Kimura
Hirosaki University Graduate School of Medicine
Author Profile
Hidehira Fukaya
Kitasato University School of Medicine
Author Profile
Shiro Nakahara
Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital
Author Profile
Wataru Shimizu
Nippon Medical School
Author Profile
Tomoo Harada
Saint Marianna University School of Medicine
Author Profile
Ken Okumura
Saiseikai Kumamoto Hospital Cardiovascular Center
Author Profile
Teiichi Yamane
Jikei University School of Medicine
Author Profile
Yukihiko Momiyama
National Hospital Organisation Tokyo Medical Center
Author Profile
Kyoko Soejima
Kyorin University School of Medicine
Author Profile
Nobuhisa Hagiwara
Tokyo Women's Medical University
Author Profile
Masahide Harada
Fujita Health University Hospital
Author Profile
Kazumasa Sonoda
Tokyo Rinkai Hospital
Author Profile
Masaru Inoue
National Hospital Organization Kanazawa Medical Center
Author Profile
Koji Kumagai
Tohoku Medical and Pharmaceutical University Wakabayashi Hospital
Author Profile
Hidemori Hayashi
Juntendo University School of Medicine Graduate School of Medicine
Author Profile