loading page

The clinical characteristics of COVID-19 patients with pneumonia in family clusters
 • +7
 • Guangchaun Dai,
 • Yating Gao,
 • Likun Zhou,
 • Zhen Zhou,
 • Weiwei Gao,
 • Xiangrong Zhang,
 • Tingqiu Ge,
 • Yi Zeng,
 • Xia Zhang,
 • Yongxiang Yi
Guangchaun Dai
The Second Hospital of Nanjing

Corresponding Author:446899035@qq.com

Author Profile
Yating Gao
Anhui University of Traditional Chinese Medicine
Author Profile
Likun Zhou
Nanjing University
Author Profile
Zhen Zhou
Nanjing University
Author Profile
Weiwei Gao
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile
Xiangrong Zhang
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile
Tingqiu Ge
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile
Yi Zeng
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile
Xia Zhang
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile
Yongxiang Yi
The Second Hospital of Nanjing
Author Profile