loading page

Maternal Death with Pulmonary Arterial Hypertension:case report
  • +2
  • Yuqi Liu,
  • Xuri Sun,
  • Zhiliang Chen,
  • Guoliang Tan,
  • Deyuan You
Yuqi Liu
Second affiliated hospital of Fujian Medical University
Author Profile
Xuri Sun
Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Author Profile
Zhiliang Chen
Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Author Profile
Guoliang Tan
Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Author Profile
Deyuan You
Author Profile