loading page

Concern the pathogenicity of heterozygous mutation c.346-1G>A in SOHLH1 gene for NOA
  • +1
  • LIU Mohan,
  • Ying Shen,
  • Su-Ren Chen,
  • Yihong Yang
LIU Mohan
Sichuan University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Ying Shen
Sichuan University
Author Profile
Su-Ren Chen
Beijing Normal University
Author Profile
Yihong Yang
Sichuan University
Author Profile