loading page

Real world effectiveness of PCSK-9 inhibitors combined with statins versus statins among patients with very high risk of atherosclerotic cardiovascular disease in China (RWE-PCSK study)
 • +32
 • yuqi liu,
 • Dandan Li,
 • Meng Chai,
 • Hongliang Cong,
 • Xiaoqiang Cong,
 • Jun Dai,
 • Rongping Du,
 • Ming Gao,
 • Jincheng Guo,
 • Yanqing Guo,
 • Xiaojian Hong,
 • Rongchong Huang,
 • Fenshun Jia,
 • Jiayu Li,
 • Qing Li,
 • Jiamei Liu,
 • Xinping Liu,
 • Yuguo Liu,
 • Honggang Nie,
 • Bin Shao,
 • Xiaoyu Shen,
 • Haiqing Song,
 • Yijun Song,
 • Lijun Wang,
 • Shuo Wang,
 • Dongmei Wu,
 • Jin Xia,
 • Zhiyong Yang,
 • Hongying Yu,
 • Hui Zhang,
 • Tiemei Zhang,
 • Jiyi Zhao,
 • Liangchen Zhao,
 • Mingqi Zheng,
 • Yundai Chen
yuqi liu
Institute of Geriatric Cardiology

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Hongliang Cong
Author Profile
Xiaoqiang Cong
Author Profile
Rongping Du
Author Profile
Jincheng Guo
Author Profile
Yanqing Guo
Author Profile
Xiaojian Hong
Author Profile
Rongchong Huang
Author Profile
Fenshun Jia
Author Profile
Jiamei Liu
Author Profile
Xinping Liu
Author Profile
Honggang Nie
Author Profile
Xiaoyu Shen
Author Profile
Haiqing Song
Author Profile
Yijun Song
Author Profile
Lijun Wang
Author Profile
Dongmei Wu
Author Profile