loading page

The Rapid Developed Ovarian Krukenberg Tumors after Ovarian Hyperstimulation: a Case Report and Discussion
  • +3
  • Shu Zhu,
  • Xia Wang,
  • Cong Wang,
  • Meng Zhao,
  • Huihua Dai,
  • Xiuli wang
Shu Zhu
Jiangsu Province Hospital and Nanjing Medical University First Affiliated Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Xia Wang
Nanjing Medical University
Author Profile
Cong Wang
Jiangsu Province Hospital and Nanjing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Meng Zhao
Jiangsu Province Hospital and Nanjing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Huihua Dai
Jiangsu Province Hospital and Nanjing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Xiuli wang
Author Profile