loading page

Is neutrophilia associated with mortality of COVID-19? A meta-analysis and meta-regression
  • +4
  • Li Shi,
  • Ying Wang,
  • Xuan Liang,
  • Wenwei Xiao,
  • Guangcai Duan,
  • Haiyan Yang,
  • Yadong Wang
Li Shi
Zhengzhou University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Ying Wang
Zhengzhou University
Author Profile
Xuan Liang
Zhengzhou University
Author Profile
Wenwei Xiao
Zhengzhou University
Author Profile
Guangcai Duan
Zhengzhou University
Author Profile
Haiyan Yang
Zhengzhou University
Author Profile
Yadong Wang
Henan Province Center for Disease Control and Prevention
Author Profile