loading page

How to screen for COVID-19 in a dedicated fever clinics: experiences from China
  • +2
  • Jing Liu,
  • Yuankai Wu,
  • Shuru Chen,
  • Zhiliang Gao,
  • Yutian Chong
Jing Liu
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile
Yuankai Wu
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile
Shuru Chen
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile
Zhiliang Gao
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile
Yutian Chong
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
Author Profile