loading page

Obstetrical view of COVID-19: a call for appropriate prenatal care during public health emergencies
  • +6
  • Xiyao Liu,
  • Yuan Shi,
  • Miao Chen,
  • Jun Zhang,
  • Jianhui Wang,
  • Philip Baker,
  • Chao Tong,
  • Xin Luo,
  • Hongbo Qi
Xiyao Liu
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Yuan Shi
Chongqing Medical University Affiliated Children's Hospital
Author Profile
Miao Chen
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Jun Zhang
Shanghai Jiao Tong University School of Medicine
Author Profile
Jianhui Wang
Chongqing Medical University Affiliated Children's Hospital
Author Profile
Philip Baker
University of Leicester
Author Profile
Chao Tong
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Xin Luo
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile
Hongbo Qi
Chongqing Medical University First Affiliated Hospital
Author Profile